Trợ lý ảo Cổng thông tin ×
Lượt xem: 713

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết sáp nhập 06 đơn vị hành chính cấp xã.

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bình Thuận có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. Theo đó, trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện sáp nhập 06 đơn vị hành chính để thành lập 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: sáp nhập xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa thành thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Sau khi sáp nhập, thị trấn Phan Rí Cửa có 14,94 km2 diện tích tự nhiên và 45.805 người; Sáp nhập xã Đức Tân và xã Măng Tố thành xã Măng Tố, huyện Tánh Linh. Sau khi nhập, xã Măng Tố có 71,98 km2 diện tích tự nhiên và 9.838 người; Sáp nhập xã Đức Chính và xã Nam Chính thành xã Nam Chính, huyện Đức Linh. Sau khi sáp nhập, xã Nam Chính có diện tích tự nhiên 51,69 km2 và  15.379 người.

Như vậy, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thì tỉnh Bình Thuận sẽ có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 8 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố; 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 93 xã, 19 phường và 12 thị trấn.

Kèm theo Nghị quyết 820/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tải Nghị quyết: NQ 820.pdf

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.

Đăng nhập