VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

I. Chức năng

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (sau đây gọi tắt là Văn phòng HĐND và UBND) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng giúp việc Thường trực HĐND và UBND huyện, tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện;

2. Văn phòng HĐND và UBND có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện. Giúp UBND huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện chương trình đó;

2. Giúp Thường trực HĐND, UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc chuẩn bị các báo cáo, đề án (bao gồm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các dự án kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các dự án khác) và tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án đó để UBND huyện xem xét quyết định;

3. Đảm bảo việc thu thập, cung cấp thông tin, xử lý thông tin được thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác Thường trực HĐND, UBND huyện và chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên cơ quan Nhà nước cấp trên theo quy định của pháp luật;

4. Phối hợp với Thanh tra huyện giúp Thường trực HĐND, UBND huyện trong việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

5. Chuẩn bị nội dung và phục vụ các phiên họp của HĐND, UBND huyện; các cuộc họp, làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện với các cơ quan, đơn vị tổ chức và công dân;

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng, phổ biến và tập huấn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước cấp trên, của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đến các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp trong huyện thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật đó;

7. Quản lý về mặt hành chính Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính và Ban Tiếp công dân huyện;

8. Quản lý, thống nhất việc ban hành văn bản của HĐND, UBND huyện đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật;

9. Quản lý con dấu của HĐND, UBND huyện, tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hành chính của Thường trực HĐND, UBND huyện; thực hiện thống nhất chỉ đạo công tác tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước đối với các phòng, ban và các xã, thị trấn trong huyện;

10. Quản lý, tổ chức đội ngũ cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ; kinh phí, tài sản, vật tư, hàng hóa được giao theo đúng quy định của Nhà nước; đảm bảo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện;

11. Quản lý các hoạt động của Hội trường UBND huyện;

12. Thực hiện những nhiệm vụ và lĩnh vực công tác khác được Thường trực HĐND, UBND huyện giao. 

III. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

1. Nguyễn Thị Kim Phượng

- Chức vụ: Chánh văn phòng

- Điện thoại:  0937.467.716 – 0252.3850.291

- Địa chỉ Email: phuongntk@tuyphong.binhthuan.gov.vn

   

2. Phạm Trọng Nam

- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

- Điện thoại:  0909.076.320 – 0252.3503.010

- Địa chỉ Email: nampt@tuyphong.binhthuan.gov.vn

3. Trần Di Hậu

- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

- Điện thoại:  0913.873.448 – 0252.3850.290

- Địa chỉ Email: hautd@tuyphong.binhthuan.gov.vn

 

 

Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 592
  • Trong tuần: 12 466
  • Trong tháng: 50 830
  • Tất cả: 1181052
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang