TUY PHONG - BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ


Những năm gần đây, thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 (phát triển 03 trụ cột: Kỹ thuật số - Công nghệ sinh học - Vật lý) và chương trình Chuyển đổi số hiện nay đang là xu hướng tất yếu là vấn đề sống còn đối với một quốc gia, tổ chức doanh nghiệp và người tiêu dùng. Những sự thay đổi to lớn về năng xuất lao động, trải nghiệm của người dùng và các mô hình kinh doanh mới đang được hình thành. Cho thấy vai trò to lớn trong cuộc sống xã hội hiện nay của chuyển đổi số như: Công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ kinh doanh, cơ quan, người dân… theo xu hướng phát triển tốt hơn, khoa học, hiện đại hơn.

Quan điểm của Chính phủ, Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển, là yêu cầu bắt buộc, cấp thiết, tác động tất cả mọi người dân, mọi hoạt động nền kinh tế, trọng tâm hướng đến một Chính phủ điện tử. 

Ngày 03/6/2020, Chính phủ ban hành Quyết định 749/QĐ-TTg về việc phê duyệt thực hiện Đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó: xác định mục tiêu cơ bản đến năm 2025 là: Phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 70/193 nước thành viên Liên Hợp Quốc dẫn đầu về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI E-Government Development Index). Riêng tỉnh Bình Thuận phấn đấu đứng thứ 20/63 tỉnh, thành phố. Và huyện Tuy Phong trong những năm gần đây thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã đạt được kết quả tích cực, đứng vị trí thứ hạng cao trong các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Thuận. Năm 2022, là năm đầu tiên thực hiện chuyển đổi số (Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số); đây cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, trong khi nguồn nhân lực hiện có của huyện chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ,…

Trên cơ sở các quan điểm, chủ trương về chuyển đổi số của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Huyện ủy; UBND huyện Tuy Phong đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 12/8/2022 về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, xác định mục tiêu chung là: Chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xă hội số; đổi mới căn bản, toàn diện về phương pháp, cách thức hoạt động lănh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, quản trị nhà nước, doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân thông qua chuyển đổi số. Phát triển kinh tế số góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện”. Đồng thời, xác định việc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện mục tiêu Chuyển đổi số nhằm đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tính năng động, tiên phong của lãnh đạo các cấp từ huyện đến xã, thị trấn trong thực hiện chuyển đổi số, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nhằm đổi mới hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết công việc của các cơ quan chính quyền. Theo đó, huyện Tuy Phong xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong thời gian đến, cụ thể là: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; (2) Thực hiện tốt cơ chế, chính sách gắn với phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; (3) Huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; (4) Đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và các lĩnh vực ưu tiên thực hiện chuyển đổi số; (5) Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số.

Kết quả bước đầu thực hiện chủ trương Chuyển đổi số của huyện Tuy Phong:

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số: Triển khai tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua việc tổ chức hội nghị giới thiệu tư vấn các giải pháp về chuyển đổi số; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, Trang Thông tin điện tử, nhóm Zalo; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10,…

Về đầu tư phát triển hạ tầng: Hạ tầng mạng nội bộ LAN cấp huyện hoạt động ổn định; trang thiết bị phục vụ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã cũng được đầu tư, trang bị đầy đủ theo Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xă theo hướng hiện đại đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 và Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 10/9/2019; nâng cấp, bổ sung kịp thời trang thiết bị; đường truyền, trang thiết bị, số hóa hồ sơ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo. Tiếp tục rà soát, nâng cấp, bổ sung kịp thời trang thiết bị phục vụ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

          Về phát triển chính quyền số: Thực hiện rà soát, đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và lộ trình thực hiện việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong năm 2022. Đến nay cấp huyện có 109 thủ tục hành chính (mức độ 3: 39 thủ tục, mức độ 4: 70 thủ tục) cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cấp xã có 15 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3: 8 thủ tục, mức độ 4: 7 thủ tục) được triển khai, đưa vào sử dụng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia: Cấp huyện 102 thủ tục (mức độ 3: 36 thủ tục, mức độ 4: 66 thủ tục); cấp xã 14 thủ tục (mức độ 3: 8 thủ tục, mức độ 4: 6 thủ tục). Thực hiện đăng ký chứng thư số chuyên dùng theo Chỉ  thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện. Triển khai sử dụng hiệu quả các ứng dụng sử dụng nền tảng chung của tỉnh (Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Phần mềm quản lý CBCC-VC,  Phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh,…).

- Về phát triển kinh tế số: Triển khai chủ trương hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với VNPT Vinaphone Bình Thuận tổ chức hội nghị giới thiệu giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học trên địa bàn huyện. Chi Cục thuế khu vực Bắc Bình - Tuy Phong đã và đang triển khai, nâng cấp đầy đủ, kịp thời các ứng dụng của ngành phục vụ công tác quản lý thuế, các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế về khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế phù hợp với chiến lược chuyển đổi số quốc gia và theo kế hoạch, lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế.

          - Về phát triển xã hội số: Thực hiện cung cấp thông tin phục vụ triển khai kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Triển khai các xã, thị trấn thành lập các Tổ Công nghệ số cộng đồng. Tính đến ngày 14/12/2022, toàn huyện đã thu nhận 129.934 hồ sơ cấp căn cước công dân, trong đó cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho 10.073 trường hợp. Đã truyền dữ liệu về Trung ương: 129.934/129.934 hồ sơ (đạt 100%); đã nhận thẻ căn cước công dân từ C06 - Bộ Công an chuyển về: 110.794 căn cước công dân, đã trả 110.794 căn cước công dân (đạt 100%). Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Công văn số 931/BYT-BH của Bộ Y tế nhằm thông báo rộng rãi đến người tham gia BHYT khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chuyển đổi số cho những năm tiếp theo, cần sự vào cuộc của không chỉ cơ quan Nhà nước mà còn cả người dân, tạo sự lan tỏa nhiều hơn nữa, thực chất hơn nữa để đem lại thành công trong công cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nói chung và chương trình Chuyển đổi số hiện nay trên địa bàn huyện nói riêng nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện nhà

 

                                                                                           TRIỀU PHAN

 

 

Tác giả:TRIỀU PHAN
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1980
  • Trong tuần: 18 559
  • Trong tháng: 61 844
  • Tất cả: 1285156
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang