Kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ

 

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch số 23-KH/HU, ngày 31/5/2021 về thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 117-KH/HU và Kế hoạch số 118-KH/HU, ngày 13/3/2018 của Huyện ủy trong năm 2021

Mục đích là các cấp  ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu kỹ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện Nghị  quyết số 18-NQ/TW và Nghị  quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế  hoạch số 82-KH/TU và Chương trình hành động số 43-CTr/HU của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 117-KH/HU và Kế hoạch số 118-KH/HU của Huyện ủy. Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của các cấp trên để rà soát lại những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, rút kinh nghiệm chặt chẽ qua từng bước thực hiện; kết hợp tốt công tác tư tưởng, tổ chức và thực hiện chính sách, giữ vững ổn định nội bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức sơ kết, tổng kết việc thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kế họach số 117-KH/HU, ngày 13/3/2018 của Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội theo hướng tập trung cho cơ sở, từng bước khắc phục "hành chính hóa" hoạt động và "công chức hóa" cán bộ; tăng cường phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội với các cơ quan, tổ chức có liên quan; tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng xác định nhiệm vụ đối với cơ quan khối chính quyền là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở các cấp; tiếp tục thực hiện “văn phòng một cửa hiện đại” ở cấp huyện, cấp xã. Thực hiện giảm số lượng cấp phó của các phòng, ban, ngành huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, biên chế, khối lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện tuyển dụng viên chức theo hướng thi tuyển cạnh tranh theo vị trí việc làm. Triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

                Đối với nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Kế hoạch số 118-KH/HU, ngày 13/3/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng xác định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, chỉ đạo xây dựng các đề án trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; phối hợp các sở, ngành tỉnh hình thành các trường phổ thông nhiều cấp học trong cùng địa bàn với phạm vi gần, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể. (2) Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá. Tập trung đầu tư Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên để đào tạo nghề, giáo dục thường xuyên và tư vấn hướng nghiệp cho các nhóm đối tượng đặc thù phù hợp với khả năng đầu tư của huyện và khả năng huy động nguồn lực của xã hội. (3) Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức quản lý Cảng cá Phan Rí Cửa, khu tránh trú bão cho tàu cá từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. (4) Triển khai thực hiện nghiêm việc tinh giàn biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng giao trách nhiệm cụ thể cho Ủy ban nhân dân huyện, các Ban Xây dựng đảng của Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể huyện, cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể những nội dung, công việc liên quan và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                                                                                    MINH CHIẾN

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 659
  • Trong tuần: 8 535
  • Tháng hiện tại: 45 465
  • Tổng lượt truy cập: 1760994
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang