THÁNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh chủ trương chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong các văn kiện Đại hội. Nội dung về chuyển đổi số được đề cập đến nhiều lần trong các văn kiện Đại hội XIII; được đưa vào Báo cáo chính trị thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ngày 27/9/2019,  Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Năm 2020 được xác định là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia, là năm tuyên ngôn về chuyển đổi số; năm 2021 là năm tổng diễn tập chuyển đổi số; năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ. Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTG lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân 2 - là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số; gắn với chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận (tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND).

Ngày Chuyển đổi số của tỉnh Bình Thuận được tổ chức hàng năm nhằm: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia của tỉnh, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Với ý nghĩa đó, Ngày Chuyển đổi số là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh Bình Thuận, theo đó Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận cũng đã đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương tại địa phương, các cơ quan báo chí tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở Truyền thanh truyền hình cấp huyện đồng loạt đưa tin tuyên truyền sự kiện này trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp cho Nhân dân trong tỉnh hiểu rõ và chung tay thực hiện chuyển đổi số tại tỉnh Bình Thuận; đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số của đơn vị, địa phương mình.

Thực hiện Tháng hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10), huyện Tuy phong cũng đã kịp thời hưởng ứng, đăng tải bộ nhận diện của Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tài liệu tuyên truyền về Chuyển đổi số quốc gia trên Trang Website Tuy Phong nhằm năng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của toàn dân, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

                                                                                 *TRIỀU PHAN*

*TRIỀU PHAN*
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 209
  • Trong tuần: 7 620
  • Tháng hiện tại: 43 923
  • Tổng lượt truy cập: 1761505
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang