Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn, UBND huyện Tánh Linh đã ban hành nhiều văn bản về CCHC để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Họp Ban chỉ đạo CCHC huyện đánh giá công tác CCHC quý I/2023. Chỉ đạo triển khai kết quả công bố đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2022 của huyện Tánh Linh; Tổ chức kiểm tra công tác CCHC đối với các xã Suối Kiết, Gia Huynh, Đức Bình, Đức Thuận, thị trấn Lạc Tánh. Tham mưu UBND huyện họp triển khai thực hiện Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận về Ban hành quy định đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (thay thế Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 5/8/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận); phân công nhiệm vụ cho các ngành liên quan của huyện tập trung thực hiện các tiêu chí đánh giá CCHC năm. Thực hiện rà soát, cung cấp danh sách hồ sơ đã trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân nhưng chưa cập nhật trạng thái trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về việc Ban hành Quy định về đánh giá công tác cải cách hành chính đối với UBND cấp xã trên địa bàn huyện Tánh Linh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn huyện. Đề nghị UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả khắc phục tồn tại hạn chế sau kiểm tra công tác CCHC theo Thông báo kết quả kiểm tra đợt 1/2023 của Tổ Kiểm tra

Đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch đề ra:

- Về Cải cách thể chế: Duy trì, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND huyện và xã, thị trấn đang thực hiện theo đúng quy định. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành để điều chỉnh hoặc tham mưu các cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành. Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã  ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh.

- Về Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 13/3/2023 về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 14/02/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Tánh Linh, mục tiêu rà soát, đánh giá các quy định TTHC đã được công bố, công khai, nhằm kịp thời phát hiện những TTHC rườm rà, phức tạp, các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không thật sự cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định. Đẩy mạnh mục tiêu đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần cải cách TTHC, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Các đơn vị, địa phương đều cập nhật 100% các TTHC đã được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện theo cơ chế một cửa; cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC và các biểu mẫu hướng dẫn kèm theo tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, cấp xã; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC đúng quy định.

Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện tổ chức tập huấn cho bộ phận một cửa cấp xã trong công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC đầu vào tại bộ phận một cửa đúng quy định, hạn chế tình trạng sai sót hồ sơ ở khâu tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Về công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức đều tuân thủ đúng quy định theo phân cấp quản lý. UBND huyện có văn bản gửi Sở Nội vụ đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023 gồm 05 chỉ tiêu ở 04 cơ quan hành chính. Đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức và thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023, cụ thể: nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính: 07 trường hợp; nâng ngạch từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính: 01 trường hợp; Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: 32 trường hợp. Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng theo đúng quy định hiện hành. Tham mưu quy trình bầu miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND huyện theo đúng quy định.

- Cải cách tài chính công: Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

- Hiện đại hóa hành chính: Hiện nay trên địa bàn huyện, các cơ quan, đơn vị đều đang ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc hàng ngày; trong đó tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử,…. trong hoạt động cơ quan quản lý nhà nước.

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 236
  • Trong tuần: 3 487
  • Tháng hiện tại: 20 031
  • Tổng lượt truy cập: 847228
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang