ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2023

1. Tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

- Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, trải qua 93 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc; một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

anh tin bai

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế xã hội, về các chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển đổi số, ...; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị, Thông tri và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029,...

- Tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hiện và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

2. Tuyên truyền về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

- Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở cộng đồng dân cư vào dịp ngày 18/11 hằng năm. Tùy thuộc tình hình thực tế, Ngày hội tổ chức theo phạm vi, quy mô: Khu dân cư, liên khu dân cư, các khu dân cư trong toàn xã, phường, thị trấn.

- Mục đích, ý nghĩa ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc:

+ Thiết thực kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). Thành tựu đạt được sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương.

+ Đánh giá và biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư; giới thiệu và nhân rộng các điển hình, tiêu biểu, những việc làm hay, giải pháp sáng tạo trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; gương người tốt, việc tốt và những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đất nước..., góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

 3. Tuyên truyền lịch sử, truyền thống của tỉnh, huyện, cộng đồng dân cư nơi tổ chức Ngày hội

- Khái quát, ngắn gọn về lịch sử hình thành, phát triển của địa phương, cộng đồng dân cư.

 - Những tấm gương tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng địa phương, cộng đồng dân cư qua các thời kỳ; đặc biệt những tấm gương tiêu biểu trong công tác giảm nghèo, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.

- Truyền thống sinh hoạt, văn hóa tốt đẹp của địa phương, cộng đồng dân cư.

4. Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng xây dựng địa phương, cộng đồng dân cư

- Thời gian qua, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhiều địa phương, cộng đồng dân cư có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu như:

+ Khu dân cư, Chi hội:.............................................................................

+ Gia đình ông (bà):.................................................................................

+ Cá nhân: ...............................................................................................

(Ghi nhận thành tích và thông báo hình thức khen thưởng phù hợp).

5. Tuyên truyền các hoạt động tổ chức trong Ngày hội

 Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ; thăm hỏi, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế; xây dựng, khánh thành Nhà đại đoàn kết, công trình dân sinh ở cộng đồng; trồng và chăm sóc cây xanh; vệ sinh, chỉnh trang khu dân cư sạch, đẹp; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng./.

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang