Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 

            Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch Số 235-KH/HU, ngày 24/4/2020 về thực hiện Kế hoạch số 174-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, phòng, ban huyện về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã xác định tại Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Chương trình hành động số 20-NQ/TU ngày 22/9/2008 của Tỉnh ủy (khóa XI), Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 11/01/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII); Kế hoạch số 83-KH/HU ngày 20/10/2008 của Huyện ủy (khóa VI), Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/9/2013 của Huyện ủy (khóa VIII), Kế hoạch 95-KH/HU ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Thông báo kết luận số 549-TB/HU ngày 08/6/2018 của Thường trực Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, chính sách về đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách, pháp luật về đất đai. Tạo điều kiện tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao. Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao hơn phù hợp với điều kiện tự nhiên, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách của nhà nước để khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện; thực hiện tốt cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nhất là lĩnh vực bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản, tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao. Tập trung thu hút các nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai thực hiện tốt chính sách để kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cơ bản ở nông thôn; tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng thương mại nông thôn, các khu dân cư tái định cư, vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản; công trình phục vụ phòng, chống thiên tai như: các kè chống xâm thực, khu tránh, trú bão, nạo vét khơi thông luồng lạch ra, vào cho tàu cá. Thực hiện xã hội hóa đầu tư hạ tầng các lĩnh vực giáo dục, y tế; các thiết chế văn hóa, thể dục- thể thao.Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ người dân nông thôn. Tăng cường bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

                                                                               MINH CHIẾN

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang