TUY PHONG PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 CÓ THÊM 02 XÃ ĐẠT TIÊU CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Phấn đấu đến năm 2025 có thêm 02 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng lũy kế toàn huyện có 07 xã đạt xã nông thôn mới (NTM); trong đó, có ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Đó là những mục tiêu cụ thể của Tuy Phong theo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

          Dự kiến Ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình giai đoạn 2021 -2025 khoảng 675.665 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp là 41.389 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh là 278.732 triệu đồng, trong đó vốn hỗ trợ trực tiếp là 52.083 triệu đồng; Vốn ngân sách huyện là 355.544 triệu đồng; trong đó, vốn hỗ trợ trực tiếp là 10.000 triệu đồng.

          Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND huyện chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn về các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Triển khai, hướng dẫn các cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện các nội dung của Chương trình theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững. Thực hiện hiệu quả 11 nội dung của Chương trình; nhất các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình, UBND huyện ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước được phân bổ đầu tư cho các xã khó khăn để góp phần thu hẹp khoảng cách xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể tỷ lệ phân cấp nguồn thu để lại cho ngân sách xã, huyện từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, có thu tiền sử dụng đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã để thực hiện các nội dung xây dựng NTM. Thực hiện lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của 03 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn nông thôn giai đoạn 2021- 2025 để hỗ trợ các địa phương hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; cho vay phát triển Chương trình OCOP, hỗ trợ áp dụng công nghệ chế biến vừa và nhỏ trong nông nghiệp, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong các chương trình tín dụng chính sách hiện có, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; khuyến khích cho vay ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội. Tăng cường vận động các tổ chức kinh tế hỗ trợ các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới; vận động người dân tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới theo nguyên tắc tự nguyện cho từng dự án, nội dung cụ thể do Hội đồng nhân dân xã thông qua.

          Chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện Chương trình.

 

                                                   Hải Thạch – Trung tâm VHTT – TTTH

Hải Thạch – Trung tâm VHTT – TTTH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang