BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 39 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

          Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 39 Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhằm sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 02/11/2021 của Huyện ủy (khóa IX) về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 02/11/2021 của Huyện ủy (khóa IX) về bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2021- 2025. Đồng chí Nguyễn Dân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy- Chủ trì hội nghị.

anh tin bai

          Qua 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 02/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IX) về công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ giảm hộ nghèo hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao; số hộ tái nghèo thấp. Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận người nghèo được nâng lên. Chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IX) thống nhất với đề xuất của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân theo Nghị quyết số 08-NQ/HU của Huyện ủy đến năm 2025 từ 1,2% - 1,5%/năm xuống còn 0,27%/năm cho phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Với yêu cầu chung là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của huyện, từng bước đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, trong đó có người nghèo, cận nghèo.

          Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09, qua 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 02/11/2021 của Huyện ủy (khóa IX) về bảo hiểm y tế toàn dân, giai đoạn 2021-2025, nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội huyện, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân trong công tác bảo hiểm y tế tiếp tục có sự chuyển biến. Nổi rõ là: Tỷ lệ dân số tham gia BHYT hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT của huyện đạt là 91,02% dân số toàn huyện, có 08/11 xã, thị trấn đạt tỉ lệ bao phủ BHYT từ 90% trở lên và 03/11 xã, thị trấn đạt tỉ lệ bao phủ BHYT từ 85% trở lên. Năm 2022 - 2023, thị trấn Phan Rí Cửa, xã Chí Công chủ động triển khai các biện pháp tích cực trong công tác BHYT nhờ đó kết quả góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu UBND huyện giao.

          Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IX) thống nhất với đề xuất của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 09-NQ/HU của Huyện ủy đến năm 2025 từ 95% xuống còn 92,64% (bằng với chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 3056/KH-UBND ngày 15/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025). Với nhiệm vụ chung là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 09-NQ/HU của Huyện ủy (khóa IX) về BHYT giai đoạn 2021-2025, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHYT, an sinh xã hội nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp, người dân từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về hành động trong tham gia BHYT, thực hiện tốt các chính sách BHYT. Ủy ban nhân dân huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BHYT, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp để nâng tỷ lệ dân số tham gia BHYT, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT hằng năm do UBND tỉnh giao và tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến năm 2025. Quan tâm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác BHYT. Chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội huyện nâng cao chất lượng dịch vụ trong quản lý, cấp, phát thẻ BHYT và giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách BHYT theo quy định, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT. Quan tâm đầu tư và kiến nghị, tranh thủ các nguồn vốn của tỉnh để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị của các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Quan tâm kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế có giải pháp thu hút nguồn nhân lực y, bác sĩ về công tác tại huyện, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Chỉ đạo triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân tại các cơ sở y tế huyện./.

Hải Thạch – Trung tâm VHTT và TTTH

Hải Thạch – Trung tâm VHTT và TTTH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !